ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូACHEM

0.00 $

ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូACHEM

👉 ជាអ្នកជំនាញក្នុងថែទាំម៉ូតូលោកអ្នកដ៏សំខាន់
👉ដែលត្រូវបានផ្សំឡើងមកពីសមាសធាតុជាច្រើនសំខាន់ៗ
👉ជួយអោយម៉ូតូលោកអ្នកប្រើប្រាស់បានយូរ
👉ផ្ដល់ជូននូវទំនុកចិត្តទៅកាន់ម៉ូតូលោកអ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរគ្រប់ស្ថានកាល
 

+ 0.8L -20W50 API : SL/CF

+1L -20W50 API : SL/CF

+0.8L -10W30 API : SL

  • សូមពិនិត្រទំនិញមុននិងទទួលយក
  • ទំនិញអាចប្តូរវិញបានលុះត្រានៅរក្សាសភាពដើម
  • រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែ តម្លៃ​ និងចំនួនទំនិញគ្រប់ពេល

 

ប្រភេទផលិតផល : ប្រេងម៉ាស៊ីន