ស្គត់(ក្រដាស)16កង(10Y)ស្ដើង

0.00 $

ស្គត់(ក្រដាស)16កង,សាច់(10Y)ស្ដើង

+1សុង=16កង=18mm,1កេះ/45សុង

👉មានភាពស្អិត ស្វិតមាំ
👉អាចសរសេរពីលើបានស្រួលហែក
👉មានគុណភាពខ្ពស់ ធន់កម្ដៅថ្ងៃ
👉និងសម្នើម មិនងាយរបក
 
✅ជាប្រភេទសាច់ស្គត់ស្វិតល្អ
✅មានគុណភាពខ្ពស់
✅ប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្ត
  • សូមពិនិត្យទំនិញមុននិងទទួលយក
  • ទំនិញអាចប្តូរវិញបានលុះត្រានៅរក្សាសភាពដើម
  • រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែ តម្លៃ​ និងចំនួនទំនិញគ្រប់ពេល

ប្រភេទផលិតផល : ស្កុត ស្កុតក្រដាស